Spenden

Spenden fir eis ze ënnerstëtzen

Ennerstezt eis mat engem eemolegen oder reegelméissegen Don un d’Transition Minett.

BCEE IBAN LU33 0019 4155 9419 3000

Wann Dir wëllt a Kontakt mat eis bleiwen, schéckt eis eng E-Mail ob contact@transition-minett.lu