Spenden

Spenden fir eis ze ënnerstëtzen

Mir probéieren eis Aktivitéiten an Projeten mat wéineg Mëttel ze realiséieren an dat niewent den Käschten vun der MESA, bezuelen vun Fournisseuren, akafen vun néidegem Material, etc.

Ennerstezt eis mat engem eemolegen oder reegelméissegen Don un d’Transition Minett.

BCEE IBAN LU33 0019 4155 9419 3000